Examensarbete

Mitt mål är att göra stadsrummet inbjudande för fler än bara människor och stärka ekosystemet där fjärilar är en viktig del, både som pollinerare och föda för andra arter. Jag har valt att hjälpa just fjärilar då deras antal under de senaste åren har halverats och är i starkt behov av stöttning. 

Med design som verktyg kommer jag att introducera de värdväxter som fjärilen är beroende av för att överleva. För att skapa en så stor förändring som möjligt använder jag mig av ett objekt som redan har en stark närvaro i stadslandskapet nämligen lyktstolpen. 

Jag har designat en växtbädd som är anpassad efter lyktstolpen och i den finns det möjlighet att plantera upp till 24 st växter. Tack vare lyktstolparnas strategisk placering kan man med hjälp av min design koppla ihop stadens grönområden och introducera växtlighet där det i dagsläget inte finns någon. 

Du kan hitta mitt examensarbete i helhet här

Fotograf: Studio Fredrik Carlsson

Biologisk mångfald i stadsrummet

Den konstanta närvaron av vatten i Stockholm gör att stora delar av staden är stenlagd och  odlingsmöjligheterna är begränsade. Med min odlingsbädd kan man med lätthet introducera grönska där det i dagsläget inte finns någon och göra staden inbjudande för fler än bara människor.


För att konkretisera mitt designförslag har jag valt att koppla samman tre grönområden i Stockholm. Skeppsholmen, Kungsträdgården och Rålambshovsparken är tre stora områden som rymmer många av de värdväxter som fjärilen behöver för att överleva. Sammanlagt rör det sig om att skapa en grön korridor genom staden på ca 4 km. Vald sträcka erbjuder tillgång till friskt vatten som är viktigt för fjärilarna och 380 lyktstolpar där växtbäddar kan implementeras och skapa mat till fjärilarna


Research


Min kunskap om fjärilar innan detta arbete är begränsat så en stor del av mitt examensarbete består av research. 

Jag har rådfråga biologer och forskare som är mer insatta i fjärilarnas behov och anatomi än vad jag är samt läsa åtskilliga böcker och forskningsrapporter. Kontakten med biologer har jag fortlöpande under mitt examensarbete, då min kompetens främst är inom design, deras kunskap kommer att styra mina designval. 


Jag besökte Fjärilshuset i Hagaparken.
Jag besökte Fjärilshuset i Hagaparken.

Jag vill nu passa på att tacka tre personer som generöst har delat med sig av sin tid och kunskap.

Lars Pettersson på Lunds universitet forskar om biologisk mångfald och klimatförändringarnas påverkan på ekosystemet. Han är inblandad i det svenskt projekt (BECC) där man för statistik över den svenska fjärilspopulationen .

Pim Bendt som tidigare arbetat på Bee Urban i flera år med biologisk mångfald i staden med inriktning på bin och nu arbetar på Naturskyddsföreningen med fokus på biologisk mångfald i jordbruket. 

Dr Anna Maria Orru har en gedigen erfarenhet av att arbeta med more-than-human design, hon är en av grundarna av Nordic Biomimicry och är utbildad arkitekt.  Att ha Anna Maria som handledare under detta projekt har varit absolut ovärderligt!


Konstfacks Vårutställning 2021


Rädda fjärilarna


Vill du göra så att fjärilarna blir fler kommer här några tips:

1. Många fjärilar är beroende av en specifik värdväxt för att klara sig så om du har möjlighet att plantera någon av dem eller till exempel inte ta bort alla nässlor och tistlar i din trädgård så kommer fjärilarna.

2.  Klipp inte dikena/gräsmattan så ofta utan låt blommorna få vara kvar så länge som möjligt så att fjärilen har bättre tillgång till mat.

3. För att fjärilen skall kunna övervintra behöver den skydd mot kyla, den gillar vedstaplar och högar med grenar.